bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Ilio Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Ilio Mare - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

666лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1178лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2034лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3560лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2034лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2332лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
673лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
257лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро

Ilio Mare е един от най-добрите и луксозни хотели на остров Тасос и предлага изключително добро качество за цените си. Стилният и нов интериор, богатата зеленина около хотела, добре поддържаните градини, широкият пясъчен плаж и доброто разположение на спокойно място в близост до курорта Скала Принос правят Ilio Mare един от най-предпочитените хотели на Тасос. Хотелът разполага с DBL стандартни стаи, Suite апартаменти, 3 ресторанта - основен (където се сервира закуска и вечеря на блок маса), рибен ресторант и а-ла-карт ресторант. Също така има 3 бара (основен, бар на плажа и бар на басейна. Ilio Mare предлага още открит басейн, дестки басейн, детска стая за игра, фитнес зала, водни спортове, кино зала, диско клуб, конна езда, информационнен център, детска площадка, детска стая и др.

Местоположение на Ilio Mare, Остров Тасос

Хотел Ilio Mare е перфектно разположен на брега на морето, в периферията на курорта Скала Принос на западното крайбрежие на о. Тасос, на около 15 километра от град Тасос, където спират фериботите за остров Тасос.

Адрес: Dassilio Prinou 640 10, Скала Принос , Greece

Стаи и настаняване в Ilio Mare

Всички двойни стаи в Илио Маре хотел са снабдени с баня с душ кабина, балкон или тераса с чудесна гледка към градината или морето, мини бар, телевизор със сателитна антена, радио, климатик, сешоар и телефон. Апартаментите Suite са с голямо легло тип спалня, разгъваем диван в трапезарията, баня с вана, балкон или тераса, мини бар, телевизор със сателитна антена, климатик, радио, сешоар, телефон и сейф срещу депозит.

За децата

За децата хотел Ilio Mare предлага дестки басейн, детска стая за игра, детска площадка.

Плаж

Плажът е широк, пясъчен, чадъри и шезлонги са на разположение срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

833лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3449лв
11-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2378лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3478лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4109лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
656лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3018лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
473лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
563лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1166лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3560лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1683лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2825лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3051лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1798лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3797лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1166лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1666лв
4-9 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
514лв
11-15 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
849лв
31.05-03.06
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
375лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
999лв
15-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
833лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1666лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1798лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1999лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2719лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
980лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3424лв
1-6 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1293лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1264лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2260лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
757лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3018лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
656лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
563лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3332лв
12-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
666лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1999лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
841лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2019лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2332лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1999лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3296лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1883лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2543лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1790лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3170лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3551лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
862лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2587лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4794лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6404лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1088лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1306лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1509лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4794лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1523лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1509лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3861лв
26.08-06.09
1 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1999лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
833лв
30.08-04.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2289лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2167лв
9-19 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
899лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
281лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1428лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1359лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
563лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1132лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
378лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
938лв
5-10 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
473лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
862лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
188лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1883лв
12-17 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2825лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1010лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2332лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1333лв
20-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3296лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1178лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2019лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1166лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2332лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
999лв
25-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
833лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3051лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1507лв
28.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
999лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3560лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2354лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2034лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3560лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3051лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3096лв
2-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
833лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
666лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3152лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2014лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2895лв
7-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1411лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2612лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4109лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1509лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4841лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3449лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
862лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1088лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2075лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2155лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1509лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4483лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3842лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2176лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
4788лв
14-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2391лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3912лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3051лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
666лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1552лв
4-14 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1427лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
642лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
385лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
816лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1292лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
656лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1313лв
29.05-05.06
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
14885лв
01.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4196лв
01.06-01.07
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1688лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3244лв
1-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1585лв
3-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1125лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1125лв
5-11 Юни
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2923лв
6-26 Юни
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2186лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2450лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1030лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1998лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1526лв
12-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2260лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3329лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1666лв
12-17 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1883лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1902лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2637лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
999лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2332лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2692лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3390лв
16-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1166лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1333лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2260лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2356лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1883лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1010лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
19870лв
18.06-25.07
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4577лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3767лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2543лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1333лв
18-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1166лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1666лв
18-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3332лв
18-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
833лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1883лв
19-24 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2332лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3560лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3365лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2998лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2637лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1166лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2356лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
833лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2332лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1999лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2260лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2665лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1427лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
20850лв
24.06-31.07
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1526лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3296лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1284лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1666лв
25-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3051лв
25.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1666лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
999лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3296лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1683лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2332лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2019лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
666лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3296лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1178лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2825лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3051лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1507лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3767лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2602лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3430лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1999лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3082лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3296лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2019лв
2-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3329лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2019лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1666лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2454лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7681лв
04.07-10.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5525лв
5-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1048лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3821лв
5-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2521лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3786лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2210лв
7-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2145лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2652лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2275лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1195лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4441лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3449лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3551лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3018лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3551лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1078лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2536лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1724лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3551лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
507лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4841лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3586лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1293лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3170лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3805лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1509лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1523лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3170лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3047лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3842лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3018лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4311лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3047лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3047лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3018лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3424лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1293лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1509лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
6975лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5707лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
6341лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3805лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5073лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1078лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4439лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3449лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1509лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2587лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3880лв
30.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1523лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3047лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3424лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1712лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2587лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4841лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1509лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4439лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4794лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
2155лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1078лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
862лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2587лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1509лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4794лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4109лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2606лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2176лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4435лв
20-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1509лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2612лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3018лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3449лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4275лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2553лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2263лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
882лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1431лв
27-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3773лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1999лв
28.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2354лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1666лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3390лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2998лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3767лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2142лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2637лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
999лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1010лв
3-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3051лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1883лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
505лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2260лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
833лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
3051лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
505лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
833лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3027лв
5-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2498лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
938лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
642лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
514лв
14-18 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
771лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1028лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
908лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
519лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
389лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
2703лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
719лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1954лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
917лв
1-4 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
281лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1132лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
469лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
938лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
656лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
375лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
750лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
563лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
844лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1585лв
3-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1313лв
5-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1132лв
8-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
999лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3296лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
500лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1166лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2332лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
500лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
666лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
999лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1333лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1166лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1715лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
833лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1499лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4109лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4439лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2536лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2536лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2009лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1793лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1577лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1362лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1146лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
931лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
715лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
500лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2637лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4068лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1166лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1004лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
875лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
747лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
618лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
490лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
408лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
326лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
245лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ilio Mare, Ilio Mare thassos, Ilio Mare tasos, Ilio Mare skala prinos, Ilio Mare greece, Ilio Mare гърция, Ilio Mare тасос, Ilio Mare скала принос, Ilio Mare 2023, Ilio Mare цени, Ilio Mare мнения, Ilio Mare цени 2023, Ilio Mare лято 2023, Ilio Mare ранни записвания, Ilio Mare last minute, Ilio Mare hotel, Ilio Mare hotel thassos, Ilio Mare hotel tasos, Ilio Mare hotel skala prinos, Ilio Mare hotel greece, Ilio Mare hotel гърция, Ilio Mare hotel тасос, Ilio Mare hotel скала принос, Ilio Mare hotel 2023, Ilio Mare hotel цени, Ilio Mare hotel мнения, Ilio Mare hotel цени 2023, Ilio Mare hotel лято 2023, Ilio Mare hotel ранни записвания, Ilio Mare hotel last minute, илио маре, илио маре гърция, илио маре тасос, илио маре скала принос, илио маре цени, илио маре мнения, илио маре цени 2023, илио маре лято 2023, илио маре ранни записвания, хотел илио маре, хотел илио маре гърция, хотел илио маре тасос, хотел илио маре скала принос, хотел илио маре цени, хотел илио маре мнения, хотел илио маре цени 2023, хотел илио маре лято 2023, хотел илио маре ранни записвания

cache load