bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Ilio Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Ilio Mare - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

2186лв
2076лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3966лв
3179лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
468лв
445лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
376лв
357лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%

Ilio Mare е един от най-добрите и луксозни хотели на остров Тасос и предлага изключително добро качество за цените си. Стилният и нов интериор, богатата зеленина около хотела, добре поддържаните градини, широкият пясъчен плаж и доброто разположение на спокойно място в близост до курорта Скала Принос правят Ilio Mare един от най-предпочитените хотели на Тасос. Хотелът разполага с DBL стандартни стаи, Suite апартаменти, 3 ресторанта - основен (където се сервира закуска и вечеря на блок маса), рибен ресторант и а-ла-карт ресторант. Също така има 3 бара (основен, бар на плажа и бар на басейна. Ilio Mare предлага още открит басейн, дестки басейн, детска стая за игра, фитнес зала, водни спортове, кино зала, диско клуб, конна езда, информационнен център, детска площадка, детска стая и др.

Местоположение на Ilio Mare, Остров Тасос

Хотел Ilio Mare е перфектно разположен на брега на морето, в периферията на курорта Скала Принос на западното крайбрежие на о. Тасос, на около 15 километра от град Тасос, където спират фериботите за остров Тасос.

Адрес: Dassilio Prinou 640 10, Скала Принос , Гърция

Стаи и настаняване в Ilio Mare

Всички двойни стаи в Илио Маре хотел са снабдени с баня с душ кабина, балкон или тераса с чудесна гледка към градината или морето, мини бар, телевизор със сателитна антена, радио, климатик, сешоар и телефон. Апартаментите Suite са с голямо легло тип спалня, разгъваем диван в трапезарията, баня с вана, балкон или тераса, мини бар, телевизор със сателитна антена, климатик, радио, сешоар, телефон и сейф срещу депозит.

За децата

За децата хотел Ilio Mare предлага дестки басейн, детска стая за игра, детска площадка.

Плаж

Плажът е широк, пясъчен, чадъри и шезлонги са на разположение срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1093лв
1038лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
396лв
376лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
271лв
257лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
271лв
230лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1655лв
1572лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
451лв
428лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
237лв
225лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
451лв
428лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
864лв
821лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
475лв
451лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
22-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
4891лв
3872лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-21%
1062лв
1009лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
851лв
808лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1912лв
1816лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
976лв
927лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1405лв
1335лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1603лв
1523лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
725лв
689лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
316лв
301лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
361лв
343лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
468лв
445лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3560лв
3382лв
1-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1853лв
1760лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
666лв
633лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
468лв
445лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
600лв
570лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1145лв
1088лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
4-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1259лв
1196лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
541лв
514лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
271лв
257лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
812лв
771лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
337лв
320лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2810лв
2670лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
541лв
514лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
722лв
685лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
902лв
857лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2201лв
2091лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2390лв
2271лв
4-9 Сеп
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
631лв
582лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
1093лв
1038лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2795лв
2213лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-21%
1384лв
1315лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2498лв
2373лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
3858лв
3665лв
21.05-24.06
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2656лв
2102лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-21%
468лв
445лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
3098лв
2355лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-24%
937лв
890лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1434лв
1362лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
156лв
148лв
22-23 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1218лв
1157лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2516лв
2390лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
3494лв
2766лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-21%
1978лв
1879лв
19-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1218лв
1157лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2123лв
2017лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1134лв
1078лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
451лв
383лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
722лв
685лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
697лв
662лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
13-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2029лв
1928лв
14-27 Юни
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2498лв
2373лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
29.06-04.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3346лв
3179лв
30.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
3966лв
3179лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1249лв
1186лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2269лв
2155лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
666лв
633лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
4891лв
3872лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-21%
2769лв
2630лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1582лв
1503лв
31.07-08.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3955лв
3757лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
11268лв
10705лв
15.08-18.09
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
21-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1755лв
1667лв
12-19 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1504лв
1429лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1263лв
960лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-24%
12254лв
11614лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
979лв
775лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-21%
985лв
936лв
10-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1117лв
1061лв
11-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
16-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1673лв
1589лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1434лв
1362лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
20-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3346лв
3179лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
156лв
148лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1195лв
1135лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3966лв
3179лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2186лв
2076лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1093лв
1038лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3399лв
2725лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2186лв
2076лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
3824лв
3633лв
30.06-08.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
3966лв
3179лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3399лв
2725лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
956лв
908лв
1-3 Юли
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2498лв
2373лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
2-6 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
4954лв
4707лв
3-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1887лв
1792лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3164лв
3006лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
13-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3955лв
3757лв
15-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1887лв
1792лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
3727лв
2987лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1582лв
1503лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3560лв
3382лв
25.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
26.07-01.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
3955лв
3757лв
29.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1572лв
1494лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
7-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
1572лв
1494лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
3164лв
3006лв
10-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1582лв
1503лв
11-19 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
3164лв
3006лв
18-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3936лв
2992лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-24%
2186лв
2076лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
468лв
445лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3718лв
2943лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-21%
2186лв
2076лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
3469лв
2747лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-21%
1126лв
1070лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
627лв
595лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1504лв
1429лв
12-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
627лв
595лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
706лв
671лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2438лв
1748лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-28%
631лв
537лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2438лв
1748лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-28%
294лв
250лв
13-15 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
541лв
514лв
21-24 Май
2 възрастни, 6 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1082лв
1028лв
30.05-05.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1082лв
1028лв
31.05-06.06
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1263лв
1200лв
31.05-07.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
361лв
343лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
631лв
600лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
902лв
857лв
4-9 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
541лв
514лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
763лв
725лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
853лв
811лв
9-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
180лв
171лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
90лв
86лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
559лв
531лв
11-15 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
3162лв
3004лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
12-20 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
13-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2266лв
1816лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1873лв
1780лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
16-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
16-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
312лв
297лв
17-19 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
312лв
297лв
20-22 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
20-27 Юни
2 възрастни, 5 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
3346лв
3179лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2186лв
2076лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
781лв
742лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
5099лв
4087лв
25.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3346лв
3179лв
25.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2498лв
2373лв
25.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
25-29 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
25-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2498лв
2373лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
3187лв
2523лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-21%
1561лв
1483лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1249лв
1186лв
26-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
4249лв
3364лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-21%
624лв
593лв
26-30 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
6734лв
6397лв
26.06-02.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
2868лв
2725лв
26.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
312лв
297лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
468лв
445лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
3718лв
2943лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-21%
624лв
593лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
468лв
445лв
29.06-02.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2833лв
2271лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2186лв
2076лв
1-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
2810лв
2670лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
956лв
908лв
1-3 Юли
3 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
1-3 Юли
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1195лв
1135лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2868лв
2725лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1561лв
1483лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
1434лв
1362лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2581лв
2452лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
1912лв
1816лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
624лв
593лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1700лв
1362лв
4-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1561лв
1483лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2435лв
2314лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
864лв
821лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1593лв
1261лв
7-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-21%
1062лв
841лв
8-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-21%
4293лв
3441лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2685лв
2551лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
3548лв
2844лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2290лв
2175лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
4193лв
3319лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-21%
1978лв
1879лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1887лв
1792лв
13-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1582лв
1503лв
13-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
4472лв
3585лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4402лв
4182лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
3494лв
2655лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-24%
1384лв
1315лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
6918лв
6572лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
9783лв
7745лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-21%
1572лв
1494лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
4402лв
4182лв
18-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
3144лв
2987лв
18-23 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
18-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2201лв
2091лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
3955лв
3757лв
20-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-5%
2516лв
2390лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
4076лв
3098лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-24%
1384лв
1315лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2516лв
2390лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
7453лв
5974лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1978лв
1879лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
25.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
593лв
564лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2096лв
1660лв
27-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-21%
4891лв
3872лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-21%
2769лв
2630лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
3164лв
3006лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1582лв
1503лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
989лв
939лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1187лв
1127лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
3560лв
3382лв
1-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
5217лв
4182лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1491лв
1195лв
1-3 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3494лв
2766лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-21%
2373лв
2254лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2201лв
2091лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
5241лв
3983лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-24%
4076лв
3098лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-24%
1978лв
1879лв
6-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
791лв
751лв
6-10 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1384лв
1315лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1978лв
1879лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2373лв
2254лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
23316лв
18690лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
989лв
939лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2981лв
2390лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
791лв
751лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-5%
4891лв
3872лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-21%
3727лв
2987лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3494лв
2655лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-24%
989лв
939лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2201лв
2091лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2769лв
2630лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
791лв
751лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
3081лв
2927лв
21-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
791лв
751лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1644лв
1562лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
937лв
890лв
28-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
1873лв
1780лв
30.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3541лв
2691лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-24%
937лв
890лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
4002лв
3802лв
3-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
3187лв
2523лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-21%
13708лв
10852лв
05.09-09.10
2 възрастни, 2 деца

34 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-21%
1031лв
980лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
1187лв
1128лв
8-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1438лв
1366лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2069лв
1966лв
10-27 Сеп
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
2318лв
2202лв
10-19 Сеп
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
1651лв
1568лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
1755лв
1667лв
12-19 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2241лв
1703лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-24%
2017лв
1916лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1254лв
1191лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
864лв
821лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1365лв
1296лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1770лв
1346лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-24%
4891лв
3872лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-21%
4351лв
4133лв
1-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
1457лв
1384лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
1434лв
1362лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ilio Mare, Ilio Mare thassos, Ilio Mare tasos, Ilio Mare skala prinos, Ilio Mare greece, Ilio Mare гърция, Ilio Mare тасос, Ilio Mare скала принос, Ilio Mare 2022, Ilio Mare цени, Ilio Mare мнения, Ilio Mare цени 2022, Ilio Mare лято 2022, Ilio Mare ранни записвания, Ilio Mare last minute, Ilio Mare hotel, Ilio Mare hotel thassos, Ilio Mare hotel tasos, Ilio Mare hotel skala prinos, Ilio Mare hotel greece, Ilio Mare hotel гърция, Ilio Mare hotel тасос, Ilio Mare hotel скала принос, Ilio Mare hotel 2022, Ilio Mare hotel цени, Ilio Mare hotel мнения, Ilio Mare hotel цени 2022, Ilio Mare hotel лято 2022, Ilio Mare hotel ранни записвания, Ilio Mare hotel last minute, илио маре, илио маре гърция, илио маре тасос, илио маре скала принос, илио маре цени, илио маре мнения, илио маре цени 2022, илио маре лято 2022, илио маре ранни записвания, хотел илио маре, хотел илио маре гърция, хотел илио маре тасос, хотел илио маре скала принос, хотел илио маре цени, хотел илио маре мнения, хотел илио маре цени 2022, хотел илио маре лято 2022, хотел илио маре ранни записвания