bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Ilio Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Ilio Mare - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

281лв
253лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
375лв
338лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
163лв
147лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
666лв
600лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
906лв
770лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1178лв
1001лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
617лв
524лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3560лв
3204лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2034лв
1831лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2034лв
1831лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
247лв
210лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
638лв
542лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
650лв
552лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1223лв
1100лв
20-24 Май
3 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
906лв
815лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

24 май 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
662лв
563лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
378лв
322лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2332лв
2099лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
673лв
572лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
257лв
231лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%

Ilio Mare е един от най-добрите и луксозни хотели на остров Тасос и предлага изключително добро качество за цените си. Стилният и нов интериор, богатата зеленина около хотела, добре поддържаните градини, широкият пясъчен плаж и доброто разположение на спокойно място в близост до курорта Скала Принос правят Ilio Mare един от най-предпочитените хотели на Тасос. Хотелът разполага с DBL стандартни стаи, Suite апартаменти, 3 ресторанта - основен (където се сервира закуска и вечеря на блок маса), рибен ресторант и а-ла-карт ресторант. Също така има 3 бара (основен, бар на плажа и бар на басейна. Ilio Mare предлага още открит басейн, дестки басейн, детска стая за игра, фитнес зала, водни спортове, кино зала, диско клуб, конна езда, информационнен център, детска площадка, детска стая и др.

Местоположение на Ilio Mare, Остров Тасос

Хотел Ilio Mare е перфектно разположен на брега на морето, в периферията на курорта Скала Принос на западното крайбрежие на о. Тасос, на около 15 километра от град Тасос, където спират фериботите за остров Тасос.

Адрес: Dassilio Prinou 640 10, Скала Принос , Greece

Стаи и настаняване в Ilio Mare

Всички двойни стаи в Илио Маре хотел са снабдени с баня с душ кабина, балкон или тераса с чудесна гледка към градината или морето, мини бар, телевизор със сателитна антена, радио, климатик, сешоар и телефон. Апартаментите Suite са с голямо легло тип спалня, разгъваем диван в трапезарията, баня с вана, балкон или тераса, мини бар, телевизор със сателитна антена, климатик, радио, сешоар, телефон и сейф срещу депозит.

За децата

За децата хотел Ilio Mare предлага дестки басейн, детска стая за игра, детска площадка.

Плаж

Плажът е широк, пясъчен, чадъри и шезлонги са на разположение срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1166лв
1049лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3449лв
3104лв
11-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
2378лв
2021лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3478лв
3130лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
4109лв
3698лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
656лв
591лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
473лв
402лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
563лв
506лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1166лв
1049лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3560лв
3204лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1683лв
1430лв
18-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2825лв
2543лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1798лв
1528лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3051лв
2746лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3797лв
3417лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1166лв
1049лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
4-9 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
514лв
463лв
11-15 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1834лв
1559лв
19-25 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
656лв
591лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
375лв
338лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
849лв
764лв
31.05-03.06
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
15-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1798лв
1528лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1999лв
1799лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2719лв
2447лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
980лв
882лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
3424лв
3082лв
1-6 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1293лв
1164лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1264лв
1138лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2260лв
2034лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
469лв
422лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
757лв
643лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3018лв
2716лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
656лв
591лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
563лв
506лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3332лв
2998лв
12-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
666лв
600лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
841лв
715лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1999лв
1799лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2332лв
2099лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2019лв
1716лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1999лв
1799лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3296лв
2966лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2543лв
2288лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1790лв
1611лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3170лв
2853лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
3551лв
3196лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
862лв
776лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4794лв
4314лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
6404лв
5443лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1088лв
925лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1306лв
1110лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1509лв
1358лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
4794лв
4314лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1523лв
1295лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1509лв
1358лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3861лв
3475лв
26.08-06.09
1 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1999лв
1799лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
30.08-04.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2289лв
2060лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2167лв
1951лв
9-19 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
899лв
809лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
284лв
241лв
20-23 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
281лв
253лв
24-27 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
375лв
338лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
281лв
244лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
1359лв
1223лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1428лв
1214лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
563лв
506лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
5-10 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1132лв
1019лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
378лв
322лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
473лв
402лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
862лв
733лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
188лв
169лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
12-17 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2825лв
2543лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1010лв
858лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2332лв
2099лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1333лв
1199лв
20-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3296лв
2966лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1178лв
1001лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2019лв
1716лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1166лв
1049лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2332лв
2099лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
25-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1507лв
1356лв
28.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3051лв
2746лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2034лв
1831лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
2354лв
2119лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3560лв
3204лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3560лв
3204лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3096лв
2787лв
2-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3051лв
2746лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
666лв
600лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3152лв
2836лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2014лв
1813лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2895лв
2606лв
7-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1411лв
1270лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2612лв
2220лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1509лв
1358лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4109лв
3698лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4841лв
4115лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3449лв
3104лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
862лв
776лв
22-26 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1088лв
925лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2075лв
1764лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2155лв
1940лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1509лв
1358лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2176лв
1850лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4483лв
3810лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3842лв
3266лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4788лв
4070лв
14-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2391лв
2152лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3912лв
3521лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3051лв
2746лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1552лв
1396лв
4-14 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
666лв
600лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1427лв
1213лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
642лв
578лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
385лв
347лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1292лв
1163лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
816лв
735лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1117лв
1005лв
27.04-01.05
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
849лв
764лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
188лв
169лв
5-7 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
563лв
478лв
6-9 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1223лв
1039лв
16-20 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
24-27 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1415лв
1274лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1132лв
1019лв
24-29 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
9952лв
8867лв
24.05-27.06
2 възрастни, 2 деца

34 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
656лв
591лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
656лв
572лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
1313лв
1181лв
29.05-05.06
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1688лв
1519лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
14885лв
13396лв
01.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3244лв
2920лв
1-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
4196лв
3777лв
01.06-01.07
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1585лв
1427лв
3-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1125лв
1013лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1125лв
1013лв
5-11 Юни
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2923лв
2485лв
6-26 Юни
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2186лв
1967лв
9-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2450лв
2205лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1030лв
876лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1998лв
1698лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1526лв
1373лв
12-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3329лв
2830лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1883лв
1695лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2260лв
2034лв
12-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
12-17 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1902лв
1617лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2637лв
2373лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
2332лв
2099лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3390лв
3051лв
16-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2692лв
2288лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2260лв
2034лв
17-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2356лв
2002лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1010лв
858лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1333лв
1199лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1166лв
1049лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1333лв
1199лв
18-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
4577лв
4119лв
18-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1166лв
1049лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3767лв
3390лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2543лв
2288лв
18-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
19870лв
17883лв
18.06-25.07
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3332лв
2998лв
18-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
18-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
19-24 Юни
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2332лв
2099лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3365лв
2860лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2637лв
2373лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2998лв
2699лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3560лв
3204лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2356лв
2002лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1166лв
1049лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1999лв
1799лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2332лв
2099лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2260лв
2034лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1427лв
1213лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2665лв
2399лв
23.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1526лв
1373лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3296лв
2966лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2637лв
2373лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
20850лв
18765лв
24.06-31.07
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1284лв
1091лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3051лв
2746лв
25.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
25-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3296лв
2966лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2019лв
1716лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2332лв
2099лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1683лв
1430лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
666лв
600лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2825лв
2543лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3296лв
2966лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1178лв
1001лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2602лв
2212лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3767лв
3390лв
1-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
3430лв
3087лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3051лв
2746лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1507лв
1356лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1999лв
1799лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2019лв
1716лв
2-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3296лв
2966лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3082лв
2619лв
2-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1666лв
1499лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3329лв
2830лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2019лв
1716лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2454лв
2086лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
7681лв
6913лв
04.07-10.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
5525лв
4972лв
5-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3821лв
3439лв
5-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1048лв
944лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2521лв
2269лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3786лв
3407лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2145лв
1930лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2652лв
2387лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2210лв
1989лв
7-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1195лв
1076лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
2275лв
2048лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
4441лв
3997лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3449лв
3104лв
10-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3551лв
3196лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
12-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1078лв
970лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
2536лв
2283лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3551лв
3196лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3551лв
3196лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
507лв
457лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1724лв
1552лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4841лв
4115лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1293лв
1164лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3170лв
2853лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3586лв
3048лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
3805лв
3424лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1509лв
1358лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3047лв
2590лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1523лв
1295лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3842лв
3266лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3170лв
2853лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
4311лв
3880лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3047лв
2590лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3047лв
2590лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1293лв
1164лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3424лв
3082лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
23-30 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
6975лв
6277лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1509лв
1358лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
5707лв
5136лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
6341лв
5707лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3805лв
3424лв
28.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1078лв
970лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
5073лв
4565лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3880лв
3492лв
30.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1509лв
1358лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3449лв
3104лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4439лв
3995лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3047лв
2590лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1523лв
1295лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3424лв
3082лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1712лв
1541лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4841лв
4115лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1509лв
1358лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4439лв
3995лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
4794лв
4314лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
862лв
776лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1078лв
970лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4794лв
4314лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
4109лв
3698лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1509лв
1358лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2606лв
2346лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
4435лв
3991лв
20-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2612лв
2220лв
20-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1509лв
1358лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3449лв
3104лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2176лв
1850лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4275лв
3848лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
2553лв
2170лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2263лв
2037лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
882лв
794лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1431лв
1288лв
27-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
3773лв
3207лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2354лв
2119лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1999лв
1799лв
28.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1666лв
1499лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3390лв
3051лв
30.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2998лв
2699лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3767лв
3390лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2142лв
1927лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3051лв
2746лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
1010лв
858лв
3-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2637лв
2373лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
505лв
429лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
999лв
900лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1883лв
1695лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3051лв
2746лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
505лв
429лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2260лв
2034лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
3027лв
2724лв
5-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2498лв
2248лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
642лв
578лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
771лв
694лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
514лв
463лв
14-18 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1028лв
925лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
908лв
772лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
519лв
441лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2703лв
2432лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
389лв
331лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
719лв
611лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1954лв
1661лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
844лв
759лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
656лв
591лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
563лв
506лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
469лв
422лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
281лв
253лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
375лв
338лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
469лв
422лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
656лв
591лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
375лв
338лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
563лв
506лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
281лв
253лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
917лв
825лв
1-4 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1132лв
1019лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
844лв
759лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
500лв
450лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1715лв
1543лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
999лв
900лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
666лв
600лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
833лв
750лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1499лв
1349лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1333лв
1199лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1166лв
1049лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4439лв
3995лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2536лв
2283лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
2009лв
1808лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1793лв
1614лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
1577лв
1420лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1362лв
1226лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1146лв
1032лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
931лв
838лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
715лв
644лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
500лв
450лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1004лв
903лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
875лв
788лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
747лв
672лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
618лв
556лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
490лв
441лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
408лв
367лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
326лв
294лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
245лв
220лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Ilio Mare, Ilio Mare thassos, Ilio Mare tasos, Ilio Mare skala prinos, Ilio Mare greece, Ilio Mare гърция, Ilio Mare тасос, Ilio Mare скала принос, Ilio Mare 2023, Ilio Mare цени, Ilio Mare мнения, Ilio Mare цени 2023, Ilio Mare лято 2023, Ilio Mare ранни записвания, Ilio Mare last minute, Ilio Mare hotel, Ilio Mare hotel thassos, Ilio Mare hotel tasos, Ilio Mare hotel skala prinos, Ilio Mare hotel greece, Ilio Mare hotel гърция, Ilio Mare hotel тасос, Ilio Mare hotel скала принос, Ilio Mare hotel 2023, Ilio Mare hotel цени, Ilio Mare hotel мнения, Ilio Mare hotel цени 2023, Ilio Mare hotel лято 2023, Ilio Mare hotel ранни записвания, Ilio Mare hotel last minute, илио маре, илио маре гърция, илио маре тасос, илио маре скала принос, илио маре цени, илио маре мнения, илио маре цени 2023, илио маре лято 2023, илио маре ранни записвания, хотел илио маре, хотел илио маре гърция, хотел илио маре тасос, хотел илио маре скала принос, хотел илио маре цени, хотел илио маре мнения, хотел илио маре цени 2023, хотел илио маре лято 2023, хотел илио маре ранни записвания

cache load